KUGL 368

 

Ver­slu­mo ska­ti­ni­mo fon­das įsteig­tas 2009 me­tų gruo­džio pa­bai­go­je So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo (SADM), Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­joms ir UAB „In­ves­ti­ci­jų ir ver­slo ga­ran­ti­jos“ (INVEGA) pa­si­ra­šius tri­ša­lę su­tar­tį. Pa­gal šį pro­jek­tą mik­ro­kre­di­tus (iki 86 000 Lt) smul­kie­siems ver­sli­nin­kams tei­kia Lie­tu­vos kre­di­to uni­jos. Vie­nas di­džiau­sių pliu­sų – pir­mus tre­jus me­tus (iki 2015 m. rug­sė­jo 30 d.) ver­sli­nin­kai at­gau­na 95 proc. su­mo­kė­tų pa­sko­los pa­lū­ka­nų – jos yra kom­pen­suo­ja­mos. Lė­šos Ver­slu­mo ska­ti­ni­mo fon­dui skir­tos iš SADM ad­mi­nist­ruo­ja­mos Žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių plėt­ros veiks­mų pro­gra­mos Fi­nan­sų in­ži­ne­ri­jos prie­mo­nės „Ver­slu­mo ska­ti­ni­mas“.
Iš vi­so 2007–2013 me­tų ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos lai­ko­tar­piu šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je skir­ta 50 mi­li­jo­nų li­tų.
Pa­sak kre­di­to uni­jos „Ger­man­to lo­bis“ Rie­ta­vo fi­lia­lo va­do­vo Vla­do Mu­ra­šo­vo, di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo šis pro­jek­tas su­lau­kė ir Rie­ta­ve. Pa­si­nau­do­ję Ver­slo ska­ti­ni­mo fon­do su­teik­to­mis ga­li­my­bė­mis sa­vo idė­ją re­a­li­za­vo Edi­kas ir Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čiai. Įkur­ti ver­slą šiems žmo­nėms bu­vo ypač svar­bu, nes dėl svei­ka­tos su­tri­ki­mų jau­nas dvie­jų vai­kų tė­vas darb­da­viams ta­po ne­be­rei­ka­lin­gas.
Ži­nia, kad ser­ga la­bai re­ta pa­vel­di­ma akių li­ga, E. Fa­bi­jo­na­vi­čių ir jo ar­ti­muo­sius už­klu­po prieš ke­le­rius me­tus. Dėl sun­kaus fi­zi­nio dar­bo li­ga pro­gre­sa­vo grei­tai, ir vy­ras pra­dė­jo ak­ti vie­na aki­mi. Nuo vi­siš­ko apa­ki­mo E. Fa­bi­jo­na­vi­čių iš­gel­bė­jo ope­ra­ci­ja, ku­rios me­tu jam bu­vo per­so­din­ta do­no­ro ra­ge­na.
„Po ope­ra­ci­jos vi­siš­kai nie­ko ne­ga­lė­jau dirb­ti – nei pa­si­lenk­ti, nei pa­im­ti ant ran­kų sa­vo vai­ko. Gy­dy­to­jai re­ko­men­da­vo sau­go­tis dul­kių, karš­čio. Te­ko ieš­ko­tis leng­ves­nio dar­bo, o tai ne taip pa­pras­ta tu­rint in­ži­nie­riaus me­cha­ni­ko spe­cia­ly­bę. Džiau­giau­si, kai pa­vy­ko įsi­dar­bin­ti Plun­gė­je meist­ru. Kad ir kaip sau­go­jau­si, iš­ti­sai var­to­jau vais­tus, pra­ėjus me­tams po ope­ra­ci­jos or­ga­niz­mas at­me­tė man per­so­din­tą ra­ge­ną. Te­ko gul­tis į li­go­ni­nę Kau­ne. Iš­si­gan­dę bu­vo­me vi­si – ir ma­no šei­ma, ir me­di­kai. Stip­riais vais­tais gy­dy­to­jams pa­vy­ko tą pa­čią ra­ge­ną pri­au­gin­ti iš nau­jo. Po il­go ir sun­kaus gy­dy­mo­si lai­ko­tar­pio grį­žęs į dar­bą su­ži­no­jau, kad ma­no dar­bo vie­ta jau už­im­ta. Te­ko re­gist­ruo­tis dar­bo bir­žo­je ir lauk­ti pa­siū­ly­mo. Lau­ki­mas yra pats sun­kiau­sias dar­bas... Su­pra­tau, kad man, tu­rin­čiam to­kią li­gą, dar­bo nie­kas ne­pa­siū­lys. Ki­lo min­tis apie nuo­sa­vą ver­slą. Kar­tu su žmo­na il­gai mąs­tė­me, kuo ga­lė­tu­me už­si­im­ti Rie­ta­ve, kur vis­ko pil­na. Min­tys su­ko­si apie spor­to klu­bą. Jau bu­vo­me tvir­tai ap­si­spren­dę jį ati­da­ry­ti, bet su­ma­ny­mui ko­ją pa­ki­šo tin­ka­mų pa­tal­pų sto­ka. Ku­riam lai­kui nu­lei­do­me ran­kas, bet ne­tru­kus vėl ėmė­me kur­ti nau­jus pla­nus. Iš­gir­do­me apie „Roll Evoliu­tion“ lim­fod­re­na­ži­nio ma­sa­žo apa­ra­tus, pa­ma­nė­me, kad jie yra bū­tent tai, ko rei­kė­tų. Rie­ta­ve nė­ra spor­to klu­bo, o šie apa­ra­tai pui­kiai jį at­sto­ja. Mū­sų idė­ją ne­tru­kus už­go­žė vie­nin­te­lė ir svar­biau­sia pro­ble­ma – pi­ni­gai. Aš be­dar­bis, žmo­nos pa­ja­mos ma­žos. Ro­dės, nė­ra jo­kių ga­li­my­bių gau­ti pa­sko­lą. Ne­vil­ties de­be­sys pra­dė­jo sklai­dy­tis, kai su­ži­no­jo­me apie pa­sko­las, kre­di­to uni­jų tei­kia­mas pra­de­dan­tiems ver­sli­nin­kams pa­gal Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do pro­jek­tą. Nie­ko ne­lau­kę nu­sku­bė­jo­me į Rie­ta­ve esan­tį kre­di­to uni­jos „Ger­man­to lo­bis“ fi­lia­lą. Čia mums bu­vo su­teik­ta vi­sa rei­kia­ma in­for­ma­ci­ja dėl pa­sko­los be­dar­biams ver­slui pra­dė­ti. „Ger­man­to lo­bio“ va­do­vo V. Mu­ra­šo­vo pa­drą­sin­tas, ėmiau ra­šy­ti ver­slo pla­ną. Vos per ke­lias sa­vai­tes, pa­de­da­mi kre­di­to uni­jos dar­buo­to­jų, su­rin­ko­me rei­kia­mus do­ku­men­tus ir ga­vo­me pa­sko­lą dviem „Roll Evo­liu­tion“ lim­fod­re­na­ži­nio ma­sa­žo apa­ra­tams įsi­gy­ti“, – apie ke­lią, at­ve­du­sį į ver­slą, pa­sa­ko­jo E. Fa­bi­jo­na­vi­čius.
E. ir E. Fa­bi­jo­na­vi­čiai džiau­gia­si at­ra­dę kre­di­to uni­ją „Ger­man­to lo­bis“, at­vė­ru­sią ke­lią link jų sva­jo­nės įgy­ven­di­ni­mo. Nau­jie­ji ver­sli­nin­kai, anks­čiau ne­daug ką ži­no­ję apie šios fi­nan­si­nės ins­ti­tu­ci­jos veik­lą, pa­ten­kin­ti ne tik pa­slau­gų įkai­niais, jų vyk­dy­mo lanks­tu­mu, bet ir šil­tu, žmo­giš­ku ben­dra­dar­bia­vi­mu.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Skaityti daugiau