Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Germanto lobis” eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2024 m. kovo 21 d. 13 val. kredito unijos „Germanto lobis“ salėje,
esančioje Sedos g. 6, 87112 Telšiai (trečias aukštas), šaukiamas kredito unijos „Germanto lobis”
eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Valdybos ataskaita už 2023 m. Ataskaitos įvertinimas.
2. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2023 m. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo)
tvarkos projekto pristatymas.
4.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4.2. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Unijos stojimas į Asociaciją Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai ( LR KUĮ 18 str.11 p.).
7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas (LR
KUĮ 18 str. 2 d. 5p.)
8. Informuojame:
Visuotinio narių susirinkimo dalyvius, apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą
atsižvelgiant į patirtus Unijos nuostolius, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio
25 d. priimto nutarimo Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo
mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkto nuostatomis. (Sprendimas šiuo klausimu
nepriimamas, t. y. dėl jo nebalsuojama).
Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais
kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose nuo šių metų kovo 15 d., adresu Sedos
g. 6, 87112 Telšiai.
Pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, jei eilinis visuotinis narių susirinkimas
neįvyks dėl kvorumo nebuvimo, bus šaukiamas šių metų kovo 28 d. 15 val. Telšių Ješivoje,
adresu: Iždinės g. 11, Telšiai.
Pakartotiniame eiliniame visuotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo
darbotvarkė.
Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Inga
Navikienė, tel. Nr. (+370 444) 33788, el. pašto adresas [email protected].

Atgal