Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Germanto lobis” pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Šių metų kovo 21 d. turėjęs vykti kredito unijos „Germanto lobis” visuotinis narių susirinkimas skelbiamas neįvykusiu, dėl narių balsų kvorumo nebuvimo. 2024 m. kovo 28 d., 15 val. šaukiamas kredito unijos „Germanto lobis“, buveinės adresas Sedos g. 6, Telšiai, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Telšių Ješivoje adresu: Iždinės g. 11, Telšiai. 

Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė. 

Darbotvarkė: 

1. Valdybos ataskaita už 2023 m. Ataskaitos įvertinimas.   

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2023 m. Ataskaitos įvertinimas. 

3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. Ataskaitos įvertinimas. 

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. 

4.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.  

4.2. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. 

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 

6. Unijos stojimas į Asociaciją Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai ( LR KUĮ 18 str.11 p.). 

7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas (LR KUĮ 18 str. 2 d. 5p.) 

8. Informuojame: 

Visuotinio narių susirinkimo dalyvius, apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą atsižvelgiant į patirtus Unijos nuostolius, vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2021 m. lapkričio 25 d. priimto nutarimo Nr. 03-201 „Dėl Kredito unijų pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punkto nuostatomis. (Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas, t. y. dėl jo nebalsuojama).  

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos. 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Inga Navikienė, tel. Nr. (+370 444) 33788, el. pašto adresas [email protected]

Pagarbiai 
Kredito unija „Germanto lobis“ 

Atgal